Newsbook

Free - On Google Play

View
Iressqu Protest kontra l-Morning After Pill   |  Filmat: "Eksħabsi jista' jsuq tal-linja imma mhux taxi"   |  Tista' ssir LSA b'kors bażiku, minkejja 2 oħra   |  Diskussjoni internazzjonali dwar il-linji gwida tal-Isqfijiet Maltin   |  

Bloggs

We are all bound to be disappointed with the way things are going in the world today. The landscape is strange and weird. Let us put things into context. The surprising result in favour of Brexit, the terrorist attacks in Nice and elsewhere, the failed coup in Turkey, and further afield, the deluding fall-out from the Arab Spring, the greed and dishonesty in the financial sector particularly by the iconic global banks and audit firms, the misdirected and disproportionate policies and action by the “new” regulators. The list goes on, and I am sure you are adding your own further examples of events that are shaping this strange new world.
In-numru ta’ aċċidenti tat-traffiku dejjem qed jiżdied. Dan żgur mhux b’kumbinazzjoni. Hemm numru ta’ fatturi li qed jikkontribwixxu għal dan. Fosthom nistgħu nsemmu n-numru dejjem jikber ta’ karozzi fuq it-toroq tagħna. Minbarra hekk tidher indifferenza kbira lejn ir-regolamenti tas-sewqan u nuqqas ta’ dixxiplina personali tant li ħadd m’għandu paċenzja jistenna anqas meta hu mistenni li wieħed jistenna. In-numru ta’ pulizija li jagħmlu sorveljanza fit-toroq tagħna huwa ukoll xi ħaġa li trid tiġi ndirizzata, fil-waqt li kulħadd jaf kemm għandhom xogħol ieħor il-pulizija. Kulħadd jiddejjaq bil-‘big brother’ għassa fuqu imma donnu mingħajru ma nafux noqgħodu għar-regoli.
Żewġ terrimoti f’żewġ naħat tad-dinja ħasdu il-ħajja ta’ mijiet ta’ nies. Għalina l-Maltin, it-terrimot ta’ l-Italja jinħass iktar viċin minn dak ta’ Myanamar. Il-viċinanza tagħna ma’ dan il-pajjiż, tmur il’ hinn mill-ġeografija. Hemm ċerta affinita’ storika, kulturuali, ta’ ħbiberija u ta’ bosta dimensjonijiet oħra.
Nhar is-17 t’Awwissu 2016, il-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta’ Ġudikatura Kriminali, ippreseduta mill-Maġistrat Dr Joseph Mifsud, tat is-sentenza fil-kawża fl-ismijiet Il-Pulizija vs. Eebis Getu.
Dan l-aħħar, avukat ta’ esperjenza qalli li bosta klijenti tiegħu għad għandhom ħafna ideat żbaljati dwar il-ħidma tat-Tribunal Ekkleżjastiku u dwar x’jinvolvi proċess ta’ dikjarazzjoni ta’ nullità. Issuġġerixxa kampanja ta’ informazzjoni sabiex nuru lill-pubbliku x’inhi s-sitwazzjoni reali fil-preżent.
Ftit tal-jiem ilu, iddeċidejt li nuża s-servizz tad-dgħajsa li tgħaqqad il-bliet tal-Kottonera mal-Belt u wara l-vjaġġ pjaċevoli użajt il-lift biex wasalt sal-Barrakka ta’ Fuq. Il-veduta tal-port hija xi ħaġa li kull darba ssaħħarni.
Kull sena aktar minn 400,000 persuna titlef ħajjitha minħabba l-malaria - marda li titferrex minn nemus. Dan minbarra eluf oħra li jieħdu mard ieħor bħal ma huwa l-yellow fever u dengue fever - mard li aktarx ma narawhx hawn Malta ħlief jekk xi ħadd ma jkunx ġie infettat qabel ma ġie Malta. Dan l-aħħar issemmiet ħafna n-nemusa minħabba l-virus Zika.
It makes sense to ask a simple and innocent question at a time when things seem to be going on smoothly. What would have happened if things had to turn out differently and we would be playing a different game from the one we are playing now? Take this for a simple question. What will happen if event X had to take place in the country? Let us take this example in Malta’s economic sphere. What will be the impact of this event X on employment, economic growth and our quality of life?
Nhar l-20 ta’ Lulju 2016, il-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, ippreseduta mill-Onor. Imħallef Mark Chetcuti, tat is-sentenza fil-kawża fl-ismijiet Ġanni Bonnici vs. Dun Marc Andre Camilleri et.
Il-Mulej kultant jibgħat fid-dinja bnedmin li - mqar f’għomor qasir u f’ċirkustanzi diffiċli ħafna - idawwlu l-ħajja għall-oħrajn. Kevin Vella kien wieħed minn dawn il-persuni speċjali. Irrid noqgħod attent kif nuża din il-kelma: ‘speċjali’. Kultant tintuża (anki b’intenzjoni tajba) qisha xi forma ta’ ewfemiżmu biex tindika persuni li jgħixu b’xi forma ta’ diżabilità fiżika jew intellettwali. Imma għalkemm Kevin għex ħajtu affettwat minn kundizzjoni ta’ saħħa li kulma jmur kienet tillimitah fil-mobilità tiegħu (hekk li qatta’ snin twal fis-siġġu tar-roti), meta nuża l-kelma ‘speċjali’ jien ma rridx nużaha biss fil-kuntest ta’ bżonnijiet speċjali.